Вакансии. Национальный музей РК

Должность

Вакансии

отдел

Әкімшілік-басқару аппараты

Административно-управленческий аппарат

1

Директор

1

 

2

Кеңесші

Советник

1

 

Қаржылық-экономикалық қызмет

Финансово-экономическая служба

3

Бөлім жетекшісі

Руководитель отдела

1

Мемлекеттік сатып алу бөлімі

Отдел государственных закупок

4

Мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджер ж/д маман

Специалист в/у, менеджер по госзакупкам

1

Мемлекеттік сатып алу бөлімі

Отдел государственных закупок

Экспозициялық-көрме қызметі

Экспозиционно-выставочная служба

5

Ғылыми қызметкер

Научный сотрудник

1

Экспозициялық-көрме жұмыстары бөлімі

Отдел экспозиционно-выставочной работы

6

Арт-менеджер ж/д маман

Специалист в/у арт-менеджер

1

Экспозициялық-көрме жұмыстары бөлімі

Отдел экспозиционно-выставочной работы

7

Техникалық орындаушы музей қараушысы

Технический исполнитель музейный смотритель

4

Экспозицияларды сақтауды қамтамасыз ету бөлімі

Отдел по обеспечению хранения экспозиций

Ақпараттық-имидждік жұмыстар қызметі

Служба информационно-имиджевой работы

8

Кіші ғылыми қызметкер

Младший научный сотрудник

2

Даму және фандрайзинг бөлімі

Отдел развития и фандрайзинга

9

Менеджер ж/д маман

Специалист в/у менеджер

1

Халықаралық қатынастар бөлімі

Отдел международных отношений

10

Бөлім жетекшісі

Руководитель отдела

1

Цифрлық ресурстар бөлімі

Отдел цифровых ресурсов

11

Суретші-суретке түсіруші ж/д маман

Специалист в/у художник-фотограф

1

Цифрлық ресурстар бөлімі

Отдел цифровых ресурсов

12

Инженер о/д маман

Специалист с/у инженер

1

Цифрлық ресурстар бөлімі

Отдел цифровых ресурсов

Заманауи өнер орталығы

Центр современного искусства

16

Ғылыми қызметкер

Научный сотрудник

1

Заманауи өнер орталығы

Центр современного искусства

17

Суретші-қалпына келтіруші ж/д маман

Специалист в/у художник-реставратор

1

Заманауи өнер орталығы

Центр современного искусства

«Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу институты

Научно-исследовательский институт «Халық қазынасы»

18

Аға ғылыми қызметкер

Старший научный сотрудник

1

Дәстүрлі мәдениет бөлімі

Отдел традиционной культуры

19

Ғылыми қызметкер

Научный сотрудник

1

Тарихи-мәдени мұра нысандарына мониторинг және сараптама жүргізу бөлімі

Отдел мониторинга и экспертизы историко-культурного наследия

20

Кіші ғылыми қызметкер

Младший научный сотрудник

1

Физикалық антропология зертханасы

Лаборатория физической антропологии

21

Референт ж/д маман

Специалист в/у, референт

 

Физикалық антропология зертханасы

Лаборатория физической антропологии

Ғылыми-әдістемелік қызмет

Научно-методическая служба

22

Ғылыми қызметкер

Научный сотрудник

2

Археология және этнография бөлімі

Отдел археологии и этнографии

23

Ғылыми қызметкер

Научный сотрудник

1

Қазақстан тарихы бөлімі

Отдел истории Казахстана

   

24

Кіші ғылыми қызметкер

Младший научный сотрудник

1

Қазақстан тарихы бөлімі

Отдел истории Казахстана

25

Бөлім жетекшісі

Руководитель отдела

1

Жазба ескерткіштерді зерделеу бөлімі

Отдел изучения памятников письменности

26

Сарапшы

Эксперт

1

Жазба ескерткіштерді зерделеу бөлімі

Отдел изучения памятников письменности

«Қасиетті Қазақстан» өлкетануды дамыту орталығы

Центр развития «Сакральный Казахстан»

27

Жетекші сарапшы

Ведущий эксперт

1

Өлкетану бөлімі

Отдел краеведения

28

Редактор ж/д маман

Специалист в/у, редактор

1

Өлкетану бөлімі

Отдел краеведения

29

Кіші ғылыми қызметкер

Младший научный сотрудник

0,5

Өлкетану бөлімі

Отдел краеведения

Жинақтау, есепке алу және сақтау қызметі

Служба комплектования, учета и хранения

30

Қор сақтаушы ж/д маман

Специалист в/у хранитель фонда

0,5

Қорды есепке алу бөлімі

Отдел учета фондов

31

Қор сақтаушы ж/д маман

Специалист в/у хранитель фонда

4

Қор сақтау бөлімі

Отдел хранения фондов

32

Ғылыми қызметкер

Научный сотрудник

1

Жинақтау және жаңа түсімдер бөлімі

Отдел комплектования и новых поступлений

33

Сарапшы

Эксперт

1

Жинақтау және жаңа түсімдер бөлімі

Отдел комплектования и новых поступлений

Консервация және қалпына келтіру қызметі

Служба консервации и реставрации

34

Кіші ғылыми қызметкер

Младший научный сотрудник

0,5

Консервация және қалпына келтіру зертханасы

Лаборатория консервации и реставрации

35

Зертханашы о/д маман

Специалист с/у, лаборант

0,5

Консервация және қалпына келтіру зертханасы

Лаборатория консервации и реставрации

36

Суретші-қалпына келтіруші ж/д маман

Специалист в/у художник-реставратор

1

Металдан, ағаштан, былғарыдан және сүйектен жасалған бұйымдарды

Сектор консервации и реставрации изделий из металла, дерева, кожи и кости

37

Суретші-қалпына келтіруші ж/д маман

Специалист в/у художник-реставратор

2,5

Қышты, фарфорды және шыныны консервациялау және қалпына келтіру секторы

Сектор консервации и реставрации керамики, фарфора и стекла

Экскурсиялық жұмыстар және музей педагогикасы орталығы

Центр экскурсионной работы и музейной педагогики

38

Әдіскер ж/д маман

Специалист в/у методист

0,5

Экскурсиялық қызмет көрсету бөлімі

Отдел экскурсионного обслуживания

Инженерлік-техникалық қызмет

Инженерно-техническая служба

39

Инженер-энергетик ж/д маман

Специалист в/у инженер-энергетик

1,5

Электрлік-техникалық бөлімі

Электротехнический отдел

40

БӨА және автоматтандыру технигі ж/д маман

Специалист в/у инженер КИП и автоматизации

0,5

Электрлік-техникалық бөлімі

Электротехнический отдел

41

Электрлік құрал-жабдықтарды жөндеу және қызмет қөрсету жөніндегі техние-электромонтер о/д маман

Специалист с/у техник электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1

Электрлік-техникалық бөлімі

Электротехнический отдел

42

Техник-электрмен дәнекерлеуші о/д маман Специалист с/у техник-электросварщик

0,5

Электрлік-техникалық бөлімі Электротехнический отдел

43

Әлсіз тоқты жүйелер жөніндегі техник о/д маман

Специалист с/у техник по слаботочным системам

1,5

Электрлік-техникалық бөлімі Электротехнический отдел

44

Тоңазытқыш қондырғыларына кызмет көрсету жөніндегі техник о/д маман

Специалист с/у техник по обслуживанию холодильных установок

0,5

Желдету және салқындату бөлімі

Отдел вентиляции и кондиционирования

45

Газбен дәнекерлеуші техник о/д маман

Специалист с/у техник-газосварщик

1

Желдету және салқындату бөлімі

Отдел вентиляции и кондиционирования

46

Жылумен жабдықтау технигі о/д маман

Специалист с/у техник по теплоснабжению

0,5

Жылумен, сумен жабдықтау және кәріз жүйесі бөлімі

Отдел теплоснабжения, водоснабжения и канализации

47

Техник-жәндеуші о/д маман

Специалист с/у техник-ремонтник

2,5

Механика бөлімі

Отдел механики

48

Көлік жүргізуші

Водитель

2

Механика бөлімі

Отдел механики

Ғимаратты пайдалану және ақпараттық технология қызметі

Служба эксплуатации здания и ремонта

49

Қызмет басшысы

Руководитель службы

1

Ғимаратты пайдалану және ақпараттық технология қызметі

Служба эксплуатации здания и ремонта

50

Ғимаратты пайдалану жөніндегі менеджер ж/д маман

Специалист в/у менеджер по эксплуатации здания

1

Ғимаратты пайдалану жіне жөндеу бөлімі

Отдел по эксплуатации здания и ремонта

51

Ғимаратқа кешенді қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмысшы

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания

2

Ғимаратты пайдалану жіне жөндеу бөлімі

Отдел по эксплуатации здания и ремонта

52

Ғимаратқа кешенді қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмысшы (сылақшы-сарлаушы)

Рабочий по обслуживанию и ремонту здания (штукатур-маляр)

2

Ғимаратты пайдалану жіне жөндеу бөлімі

Отдел по эксплуатации здания и ремонта

53

Ғимаратқа кешенді қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмысшы (кафель сарлаушы)

Рабочий по обслуживанию и ремонту здания (кафельщик)

1

Ғимаратты пайдалану жіне жөндеу бөлімі

Отдел по эксплуатации здания и ремонта

54

Инженер-жүйе технигі ж/д маман

Специалист в/у инженер-системотехник

1

Медиа құрал-жабдықтарға қызмет қөрсету бөлімі

Отдел по обслуживанию медиа оборудования

55

Дыбыс режиссері-музыкалық көркемдеуші ж/д маман

Специалист с/у техник звукового оборудования

1

Сахналық құрал-жабдықтарға қызмет көрсету бөлімі

Отдел по обслуживанию сценического оборудования

Поделиться